Gospodarka odpadami

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami na terenie Gminy Powidz


KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POWIDZ
z dn. 24.01.2023 r.

dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Na dzień dzisiejszy stawki opłaty za odpady komunalne w roku 2023 zostają bez zmian. Zgodnie z uchwałą rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 roku – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7,50 zł za 1m³ zużytej wody. Na podstawie ilości m³ średniomiesięcznego zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza głównego. W momencie, kiedy Rada Gminy Powidz zadecyduje o zwiększeniu stawki, każdy z mieszkańców zostanie o tym powiadomiony pisemnie zawiadomieniem.

Przypominamy, że w przypadku zmiany średniego zużycia wody za okres ostatnich 12 miesięcy należy złożyć nową deklarację.

Jednocześnie z końcem 2022 r. wygasła Uchwała Nr XXXV/303/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dotycząca ryczałtowego zużycia wody przyjmowanego dla gospodarstw rolnych na terenach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej. Właściciele tych nieruchomości muszą złożyć nową deklarację uwzględniającą zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że zadeklarowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach. Aktualna zniżka dla osób korzystających z kompostownika to 0,94 zł od 1m³ zużytej wody.(osoby te wówczas płacą stawkę 6,56 zł  ) .

Prosimy o wystawienie pojemników w dniu odbioru w widocznym miejscu, pozwalającym na swobodny dojazd śmieciarki, prze posesję do godziny 9:00. REKLAMACJE dotyczące odbioru odpadów należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym (roboczym) po planowanym wywozie do godziny 12:00, do Urzędu Gminy Powidz.

Płatności należy uiszczać do dnia 15-tego każdego miesiąca. Numer konta bankowego :  96 8538 0002 0000 0688 2000 0200 –Bank Spółdzielczy w Witkowie.


Aktualizacja z dn. 3.01.2023 – do pobrania harmonogram odbioru odpadów w 2023 r.


UWAGA!
ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POWIDZ
od 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/268/21 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie Gminy Powidz obowiązywały będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie jednorodzinnej opłata naliczana będzie od zużytej wody, według stawki 7,50 zł za m³. Ilość zużytej wody będzie obliczana na podstawie wskazań wodomierza za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

Uwaga! mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz – będzie ona odliczona.

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody:

Średniomiesięczne zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, np. przy opłacie od stycznia 2022 r. bierzemy pod uwagę cały rok 2021.

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, opłatę naliczymy według wzoru:

liczba mieszkańców x 3 m³ wody x 7,50 zł

Zniżki:

Kompostownik

Gdy właściciel nieruchomości mieszkalnej, jednorodzinnej podejmie decyzję o kompostowaniu bioodpadów, wówczas podstawowa stawka opłaty za jednego mieszkańca zostanie umniejszona o 0,94 zł i wyniesie 6,56 zł.

Warunki:

– zastosowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach, a także dostarczania ich na PSZOK;

– dostęp powietrza do warstwy kompostu;

– wielkość  kompostownika pozwala na co najmniej roczny okres kompostowania i kompostowanie nie powoduje uciążliwości do otoczenia.

Karta Dużej Rodziny

Rodziny wielodzietne mogą zostać zwolnione z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 % wartości opłaty.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

– w wieku do 18. roku życia,

– w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na której świadczone są usługi hotelarskie (agroturystyki, hotele, pensjonaty, wynajem pokoi)

Stawka opłaty miesięcznej dla wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości jest liczona wg wzoru: ilość m³ wody* x 7,50 zł

Opłata liczona będzie na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, inne niż nieruchomości na której świadczone są usługi hotelarskie (lokale gastronomiczne, handlowe, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, budynki użyteczności publicznej)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wyżej wymienionych nieruchomości ustalono od pojemności opróżnianych pojemników wg poniższych wytycznych:

1) za worek/ pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 24 zł
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 48 zł
3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 220 zł
4) za pojemnik o pojemności 2000l – w wysokości 400 zł
5) za pojemnik o pojemności 2200l – w wysokości 440 zł
6) za pojemnik o pojemności 5000l – w wysokości 1000 zł
7) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1400 zł

Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1. W przypadku kiedy na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie świadczone są usługi hotelarskie opłata za odpady komunalne naliczana będzie od zużytej wody, według stawki 7,50 zł za m³, na podstawie wskazań wodomierza za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

2. W przypadku kiedy na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie świadczone są usługi inne niż hotelarskie opłata naliczana będzie kolejno;

a) dla części zamieszkałej – od zużytej wody, według stawki 7,50 zł za m³;
b) dla części niezamieszkałej – od pojemności opróżnianych pojemników wg poniższych wytycznych:

1) za worek/ pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 24 zł
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 48 zł
3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 220 zł
4) za pojemnik o pojemności 2000l – w wysokości 400 zł
5) za pojemnik o pojemności 2200l – w wysokości 440 zł
6) za pojemnik o pojemności 5000l – w wysokości 1000 zł
7) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1400 zł

Składnie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowych zasad możliwe będzie w styczniu. Urząd Gminy Powidz zorganizuje dodatkowe dyżury, podczas których pracownicy Urzędu pomogą wypełniać deklaracje oraz przekażą informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. 29 listopada br., złożyć wójtowi gminy pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.
Biorąc pod uwagę powyższe, oświadczenie można złożyć do dnia 27 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit


UWAGA!
ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POWIDZ 

od 1 stycznia 2021 roku

W celu optymalizacji opłat dla mieszkańców, w związku rosnącymi kosztami związanymi z gospodarką odpadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych,  wprowadzone zostają następujące zmiany:

 • Wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami zostaną nieruchomości niezamieszkałe znajdujące się na terenie Gminy Powidz tj.: agroturystyki, obiekty noclegowe, pozostali przedsiębiorcy, budynki użyteczności publicznej oraz budynki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • właściciele wyżej wymienionych nieruchomości, z dniem 1 stycznia 2021r. zobowiązani będą do podpisania indywidualnych umów z firmą wykonującą usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Powidz (wykaz przedsiębiorców znajduje się w załączniku);
 • częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z wyżej wymienionych nieruchomości musi być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, Urząd Gminy może przystąpić do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku, wnieść na Policję o ukaranie mandatem.

 Zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

2. Dwa kolejne następujące po sobie powiadomienia Urzędu Gminy przez podmiot odbierający odpady  o naruszeniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz przez właściciela nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej;

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Powidz odbierane są powstające w gospodarstwach domowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady);

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołu i żużlu z palenisk domowych, w ilości odpowiedniej do ilości wyprodukowanych odpadów, a także utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników. Pojemniki muszą być zgodne z normą EN-840 i posiadać atest PZH;

5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca wyposaża właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki niezbędne do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych tj. szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier i tekturę, bioodpady.


Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

16 zł za osobę w przypadku odpadów segregowanych;
W przypadku nie realizowania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, stosowana będzie opłata podwyższona w wysokości 4-krotności w/w stawki.

Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł za osobę na miesiąc. Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia jest równa 14 zł za osobę.

Warunki kompostowania odpadów:

– zastosowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach lub dostarczania ich na PSZOK;

– dostęp powietrza do warstwy kompostu;

– wielkość  kompostownika pozwala na co najmniej roczny okres kompostowania i kompostowanie nie powoduje uciążliwości do otoczenia.

By uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Powidz.

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny

Rada Gminy Powidz podjęła decyzję o zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348).

Wysokość zwolnienia wynosi 20% wartości opłaty.

By uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Powidz.


Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy Powidz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji:

 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. do 6 miesięcy w związku ze śmiercią mieszkańca od dnia tego zdarzenia.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się w załączniku.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Powidz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Dla osób uiszczających opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi istnieje możliwość przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Ługi następujących odpadów:

– papier;

– plastik i metal;

– szkło;

– popiół i żużel z palenisk domowych;

– bioodpady;

– przeterminowane leki i chemikalia;

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziom substancji we krwi (igły i strzykawki);

– zużyte baterie i akumulatory;

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– odpady wielkogabarytowe;

– zużyte opony;

– odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1t rocznie od gospodarstwa domowego).

O chęci oddania ww. odpadów do PSZOK-u należy zawiadomić osobiście bądź telefonicznie Urząd Gminy Powidz (tel. 63 2776 272 wew. 23).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie raz w roku w terminach podanych do publicznej wiadomości.

Pozostałe osoby (w tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych)  będą mogły korzystać z PSZOK na zasadach, które zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy.


UWAGA! NOWY NUMER KONTA DLA PRZELEWÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI:
Rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Witkowie Nr 96 8538 0002 0000 0688 2000 0200


Podmiot odbierający odpady: Spółdzielnia Socjalna “Razem dla Środowiska”, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite


Załączniki:

 1. HARMONOGRAM nieruchomości zamieszkałe 2023 r.
 2. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gosp. odpadami (uwzględnia opcję zwolnienia za korzystanie z kompostownika, Kartę Dużej Rodziny)
 3. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gosp. odpadami – PDF
 4. WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
 5. Ewidencja przedsiębiorców opróżniająca zbiorniki bezodpływowe
 6. Ulotka – segregacja odpadów
12 komentarzy

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

12 Comments

 • Robiony w lolo letnik
  11 marca 2017, 21:32

  Ostatni wywóz odpadów w Ostrowie jest zaplanowany na 11 września 2017. Rozumiem, że worki z odpadami wytworzonymi po tym terminie wystawiam przed działkę i czekają do kwietnia 2018 roku…. Dlaczego np. w Wylatkowie ostatni wywóz jest 25 września, a w Ostrowie mamy dwa tygodnie wcześniej zakończyć "sezon śmieciowy"?

  REPLY
 • Robiona w lolo letniczka
  8 sierpnia 2017, 17:05

  Też chciałabym wiedzieć kto jest taki rozsądny i wpadł na to, że śmieci, resztki z kuchni np., można wywozić raz w miesiącu!!!
  Tez chciałabym wiedzieć co mam zrobić ze śmieciami po 11 września? Do lasu jak niektórzy amatorzy wodnych sobotnio- niedzielnych uciech?
  Też chciałabym wiedzieć dlaczego płacimy tak dużo za tak niewiele?
  Nie pozdrawiam…

  REPLY
 • AM
  27 czerwca 2019, 16:09

  Należy wystawiać worki z odpadami przed działkę. Jak zwierzęta porozrywaja worki i zanieczyszcza drogę należy ten fakt zgłosić do Gminy ponieważ zgodnie z ustawą ma obowiązek utrzymania czystości na swoich terenach. Pozdrawiam.
  PS. Jak gmina nie wywiaze się że swoich obowiązków to pozew zbiorowy lub indywidualnie do sądu lub łatwiej zgłaszać bałagan na policję.

  REPLY
 • bolo
  10 stycznia 2020, 22:52

  brawo, płacić 169 zł ale worki trzeba odebrać we własnym zakresie, letników nie traktuje się jak klientów ale jak zło konieczne, a gdzie harmonogram odbioru dla działek letniskowych raz w sezonie czy trzeba zawieść śmieci samemu na wysypisko

  REPLY
 • Mirosław Szychta
  26 lutego 2021, 14:07

  Powidz frontem do letników.

  Gmina gdzie płacimy podatki traktuje właścicieli domków letniskowych jako "gorszy sort", mamy sami załatwiać odbiór odpadów i jeszcze zakazują wywozu na składowisko Ługi. A to my zbieramy śmieci do swoich worków bo przy jeziorze nie ma żadnych śmietników ani kontenera. Brawo Rada Gminy "dobra zmiana".

  REPLY

Pogoda w Powidzu

Powidz
-2°
zachmurzenie duże
wilgotność: 90%
wiatr: 6m/s zach. - płd. zach.
Max: -1 • Min: -3
-3°
Pon
-3°
Wt
-2°
Śr
0°
Czw
0°
Pt

Powietrze w Powidzu

luty 2023
P W Ś C P S N
« paź   mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728